Rubrik Pentaksiran Kertas Cadangan Penyelidikan Tindakan

RUBRIK PEMARKAHAN
Rubrik Pentaksiran Kertas Cadangan Penyelidikan Tindakan
      
Aspek

Kriteria
CEMERLANG
BAIK
SEDERHANA
LEMAH


1.0 PENDAHULUAN

1.1     Refleksi pengalaman yang lalu
1.2     Refleksi nilai Pendidikan

(10 markah)

1.3     Tinjauan Literatur

(10 markah)


(9 – 10 markah)

Menghurai pengalaman P&P yang berkaitan dengan fokus kajian amat jelas

Menilai kembali pengalaman P&P yang berkaitan dengan fokus amat berkesan

Membincangkan secara mendalam andaian, nilai dan kepercayaan terhadap P&P dalam refleksi pengalaman P&P

Membincangkan secara amat terperinci jurang antara nilai dan kepercayaan yang dipegang dengan amalan P&P yang dilaksanakan

(9 – 10 markah)
Menghubungkait artikel-artikel penyelidikan dengan isu keprihatinan yang telah dikenal pasti dengan amat jelas

Penggunaan sedutan kata (Quotation) yang amat sesuai


Sorotan kajian tindakan mengandungi sekurang-kurangnya 5 sumber kajian lepas yang tepat dan releven

Penulisan rujukan dan bibliografi yang betul (sistem APA)

(7 – 8 markah)

Menghurai pengalaman P&P yang berkaitan dengan fokus kajian jelas

Menilai kembali pengalaman P&P yang berkaitan dengan fokus berkesan

Membincangkan andaian, nilai dan kepercayaan terhadap P&P dalam refleksi pengalaman P&P

Membincangkan secara terperinci jurang antara nilai dan kepercayaan yang dipegang dengan amalan P&P yang dilaksanakan

(7 – 8 markah)
Menghubungkait artikel-artikel penyelidikan dengan isu keprihatinan yang telah dikenal pasti dengan jelasPenggunaan sedutan kata (Quotation) yang sesuai
Sorotan kajian tindakan mengandungi sekurang-kurangnya 4 sumber kajian lepas yang tepat dan relevenPenulisan rujukan dan bibliografi hampir betul (sistem APA)

(4 – 6 markah)

Menghurai pengalaman P&P yang berkaitan dengan fokus kajian secara kurang jelas

Menilai kembali pengalaman P&P yang berkaitan dengan fokus secara kurang berkesan

Membincangkan secara kurang jelas andaian, nilai dan kepercayaan terhadap P&P dalam refleksi pengalaman P&P

Membincangkan secara kurang jelas terperinci jurang antara nilai dan kepercayaan yang dipegang dengan amalan P&P yang dilaksanakan

(4 – 6 markah)
Menghubungkait artikel-artikel penyelidikan dengan isu keprihatinan yang telah dikenal pasti secara kurang jelas

Penggunaan sedutan kata (Quotation) yang kurang sesuai

Sorotan kajian tindakan mengandungi sekurang-kurangnya 3 sumber kajian lepas yang kurang tepat dan kurang releven

Penulisan rujukan dan bibliografi yang kurang betul (sistem APA)

(1 – 3 markah)

Menghurai pengalaman P&P yang berkaitan dengan fokus kajian secara tidak jelas

Menilai kembali pengalaman P&P yang berkaitan dengan fokus secara tidak berkesan

Membincangkan secara tidak jelas andaian, nilai dan kepercayaan terhadap P&P dalam refleksi pengalaman P&P

Membincangkan secara tidak terperinci jurang antara nilai dan kepercayaan yang dipegang dengan amalan P&P yang dilaksanakan

(1 – 3 markah)
Menghubungkait artikel-artikel penyelidikan dengan isu keprihatinan yang telah dikenal pasti secara tidak jelas

Penggunaan sedutan kata (Quotation) yang tidak sesuai

Sorotan kajian tindakan mengandungi sekurang-kurangnya 3 sumber kajian lepas yang tidak tepat dan tidak releven

Penulisan rujukan dan bibliografi yang tidak betul (sistem APA)


2.0   FOKUS KAJIAN  

2.1 Isu Kajian /Keprihtinan (10m)


2.1 Tinjauan dan      Analisis Masalah (15m)

Jumlah :
(25 markah)


(20 – 25 markah)

Mengenal pasti dan menghuraikan isu keprihatinan yang berkait dengan pengalaman pengkaji dan relevan kepada keperluan murid dengan amat baik dan jelas

Dapat menilai pemilihan fokus berdasarkan kriteria berikut:
·          Kebolehtadbiran
·          Kepentingan
·          Kebolehgunaan
·          kawalan
·          kolaborasi
·          kerelevanan kepada sekolah


Menyatakan fokus kajian dan peluang penambahbaikan dengan amat jelas

Menghuraikan cara  pengumpulan data awal untuk membuktikan masalah / isu wujud secara amat terperinci

(14 – 19 markah)

Mengenal pasti dan menghuraikan isu keprihatinan yang berkait dengan pengalaman pengkaji dan relevan kepada keperluan murid dengan baik dan jelas
Dapat menilai pemilihan fokus berdasarkan 4 daripada 6 kriteria berikut:
·          Kebolehtadbiran
·          Kepentingan
·          Kebolehgunaan
·          kawalan
·          kolaborasi
·          kerelevanan kepada sekolah

Menyatakan fokus kajian dan peluang penambahbaikan dengan jelas


Menghuraikan cara  pengumpulan data awal untuk membuktikan masalah / isu wujud secara terperinci


(7 – 13 markah)

Mengenal pasti dan menghuraikan isu keprihatinan yang berkait dengan pengalaman pengkaji dan relevan kepada keperluan murid dengan kurang baik dan kurang jelas


Dapat menilai pemilihan fokus berdasarkan 3 daripada 6 kriteria berikut:
·          Kebolehtadbiran
·          Kepentingan
·          Kebolehgunaan
·          kawalan
·          kolaborasi
·          kerelevanan kepada sekolah

Menyatakan fokus kajian dan peluang penambahbaikan dengan kurang jelas


Menghuraikan cara  pengumpulan data awal untuk membuktikan masalah / isu wujud secara kurang jelas

(1 – 6 markah)

Mengenal pasti dan menghuraikan isu keprihatinan yang berkait dengan pengalaman pengkaji dan relevan kepada keperluan murid secara tidak baik dan tidak jelas


Dapat menilai pemilihan fokus berdasarkan 2 daripada 6 kriteria berikut:
·          Kebolehtadbiran
·          Kepentingan
·          Kebolehgunaan
·          kawalan
·          kolaborasi
·          kerelevanan kepada sekolah

Menyatakan fokus kajian dan peluang penambahbaikan secara tidak jelas


Menghuraikan cara  pengumpulan data awal untuk membuktikan masalah / isu wujud secara tidak jelas


3.0   OBJEKTIF KAJIAN

3.1 Objektif Kajian
3.2 Soalan Kajian

       (5 markah)(5 markah)

Pernyataan objektif  kajian tindakan dapat dinyatakan  dengan amat jelas 3 perkara berikut
·          fokus
·          tindakan
·          pencapaian tindakan


Soalan kajian amat relevan dengan objektif kajian


(4 markah)

Pernyataan objektif  kajian tindakan dapat dinyatakan  dengan jelas 3 perkara berikut
·          fokus
·          tindakan
·          pencapaian tindakanSoalan kajian relevan dengan objektif kajian


(3 markah)

Pernyataan objektif  kajian tindakan dapat dinyatakan  dengan kurang jelas 3 perkara berikut
·          fokus
·          tindakan
·          pencapaian tindakan

Soalan kajian kurang relevan dengan objektif kajian


(1 – 2 markah)

Pernyataan objektif  kajian tindakan tidak dinyatakan  dengan jelas 3 perkara berikut
·          fokus
·          tindakan
·          pencapaian tindakan


Soalan kajian tidak relevan dengan objektif kajian


4.0 KUMPULAN SASARAN

(5 markah)

(5 markah)

Memerihalkan ciri-ciri respoden secara terperinci semua perkara berikut:
·          bilangan
·          jantina
·          nama kelas / jawatan
·          prestasi akademik
·          ciri-ciri unik yang lain


(4 markah)

Memerihalkan ciri-ciri respoden secara terperinci 4 perkara berikut:
·          bilangan
·          jantina
·          nama kelas / jawatan
·          prestasi akademik
ciri-ciri unik yang lain


(3 markah)

Memerihalkan ciri-ciri respoden secara terperinci 3 perkara berikut:
·          bilangan
·          jantina
·          nama kelas / jawatan
·          prestasi akademik
·          ciri-ciri unik yang lain


(1 – 2 markah)

Memerihalkan ciri-ciri respoden secara terperinci 2 perkara berikut:
·          bilangan
·          jantina
·          nama kelas / jawatan
·          prestasi akademik
ciri-ciri unik yang lain
5.0 TINDAKAN  YANG DICADANGKAN

 5.1 Perancangan Tindakan

(15 markah)

(12 – 15 markah)

Memperincikan langkah-langkah/aktiviti tindakan (P&P) dengan amat jelas beserta dengan rujukan

Memberi rasional terhadap tindakan yang dicadangkan dengan amat jelas

(7 – 11 markah)

Memperincikan langkah-langkah/aktiviti tindakan (P&P) dengan jelas beserta dengan rujukanMemberi rasional terhadap tindakan yang dicadangkan dengan jelas

(4 – 6 markah)

Memperincikan langkah-langkah/aktiviti tindakan (P&P) berserta rujukan yang kurang jelas

Memberi rasional terhadap tindakan yang dicadangkan dengan kurang jelas

(1 – 3 markah)

Memperincikan langkah-langkah/aktiviti tindakan (P&P) beserta rujukan yang  tidak jelas

Memberi rasional terhadap tindakan yang dicadangkan secara tidak jelas
5.2 Perancangan
Cara Mengumpul Data

 (10 markah)

(9 – 10 markah)

Merancang kaedah pengumpulan data yang amat  sesuai untuk menjawab soalan kajian tindakan


Instrumen kajian tindakan dijelaskan dengan amat terperinci dan dilampirkan

(7 – 8 markah)

Merancang kaedah pengumpulan data yang  sesuai untuk menjawab soalan kajian tindakan


Instrumen kajian tindakan dijelaskan dengan terperinci dan dilampirkan

(4 – 6 markah)

Merancang kaedah pengumpulan data yang kurang  sesuai untuk menjawab soalan kajian tindakan


Instrumen kajian tindakan dijelaskan secara kurang terperinci dan dilampirkan

(1 – 3 markah)

Merancang kaedah pengumpulan data secara tidak sesuai untuk menjawab soalan kajian tindakan


Instrumen kajian tindakan dijelaskan secara tidak terperinci dan dilampirkan
5.3 Perancangan Cara     Menganalisis Data

(10 markah)

(9 – 10 markah)

Kaedah analisis data amat tepat bagi jenis data yang dikumpul


Perancangan kaedah analisis data dijelaskan dengan amat baik

(7 – 8 markah)

Kaedah analisis data tepat bagi jenis data yang dikumpul


Perancangan kaedah analisis data dijelaskan dengan baik

(4 – 6 markah)

Kaedah analisis data kurang tepat bagi jenis data yang dikumpul

Perancangan kaedah analisis data dijelaskan secara kurang baik

(1 – 3 markah)

Kaedah analisis data tidak tepat bagi jenis data yang dikumpul

Perancangan kaedah analisis data tidak dijelaskan dengan baik

5.4 Perancangan Pelaksanaan Kajian
·    Jadual pelaksanaan
·    Kos kajian

(10 markah)


(9 - 10 markah)

Menyediakan jadual pelaksanaan/carta Gantt dengan lengkap


Menyediakan anggaran kos kajian dengan amat terperinci


(7 - 8 markah)

Menyediakan jadual pelaksanaan/carta Gantt dengan hampir lengkap


Menyediakan anggaran kos kajian dengan amat terperinci


(4 - 6 markah)

Menyediakan jadual pelaksanaan/carta Gantt secara kurang lengkap

Menyediakan anggaran kos kajian secara kurang terperinci


(1 – 3 markah)

Menyediakan jadual pelaksanaan/carta Gantt secara tidak lengkap

Menyediakan anggaran kos kajian secara tidak terperinci
No comments: