Wednesday, 20 August 2014

Panduan Menjilid Laporan Penyelidikan Tindakan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian

PANDUAN MENJILID LAPORAN PENYELIDIKAN TINDAKAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

PANDUAN UMUM PENULISAN LAPORAN PENYELIDIKAN TINDAKAN 20101.0 PENDAHULUAN

Garis panduan ini adalah untuk kegunaan pelajar Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia (IPG-KPM) yang perlu menyediakan laporan penyelidikan tindakan sebagai memenuhi keperluan kurikulum Ijazah Sarjana Muda Perguruan.

2.0 KERTAS
2.1 Saiz :  A4 (berkualiti tinggi; 210 mm x 297 mm, 80gsm)
2.2 Warna:  Putih

3.0 PENAIPAN
3.1 Jenis Huruf:  ‘Times New Roman’ bersaiz 12 yang ditaip ‘justify’
3.2 Selang Baris:  DUA (2) langkau ‘double spacing’ bagi teks am. Manakala SATU (1) langkau digunakan untuk Abstrak dan Terjemahan Abstrak dan Rujukan
3.3 Ukuran:  Ukuran Muka Surat seperti berikut:
               • Atas   : 2.5 cm daripada jidai atas
               • Bawa : 2.5 cm daripada jidai bawah
               • Kanan: 2.5 cm daripada jidai kanan
               • Kiri   : 4.0 cm daripada jidai kiri

Peringatan:

i. Setiap permulaan tajuk hendaklah ditaip 5.0 cm daripada birai atas kecuali tajuk laporan penyelidikan,   rujukan dan lampiran.

ii. Pada setiap perenggan terakhir dalam sesuatu halaman mengandungi sekurang-sekurangnya DUA baris teks bertaip. Sekiranya tidak, pindahkan teks tersebut ke halaman berikutnya sebagai perenggan baru.

iii. Perkataan terakhir sesuatu halaman tidak boleh menggunakan tanda sempang.

iv. Sesuatu halaman yang baru hendaklah mengandungi sekurang-kurangnya DUA baris teks.

3.4 Format Am :    Semua tajuk ditaip dengan huruf besar kecuali subtajuk. 

3.5 Nombor Halaman

                i. Kedudukan nombor halaman bagi teks am adalah 1.5 cm daripada birai bawah    dan 2.5 cm daripada birai kanan. Gunakan huruf yang sama dengan huruf teks, tanpa hiasan.

                 ii. Pada halaman permulaan (bermula daripada halaman judul) hendaklah dinomborkan dengan angka kecil roman secara berturut-turut sepertimana berikut: i, ii, iii, iv …….

                 iii. Manakala pada halaman teks am hendaklah menggunakan angka numerik iaitu: 1, 2, 3, 4…….

Peringatan: halaman pertama teks dianggap sebagai halaman (1), tetapi tidak ditaip sebagai (1). Begitu juga bagi halaman permulaan setiap bab yang tidak perlu ditulis nombor halamannya, tetapi diambil kira ketika menomborkan halaman berikutnya.

4.0 CETAKAN

Cetakan pada sebelah halaman sahaja iaitu semasa menjilid hendaklah pada sebelah kanan.


5.0 PENJILIDAN

      5.1 Serahan :   Menyediakan LIMA (5) naskah tesis. Naskah untuk pemeriksaan penyelia/penilai kedua) hendaklah dijilid menggunakan kulit ‘keras’ jenis biasa SAHAJA.

       5.2 Penduaan : Bagi salinan berikutnya, calon hendaklah menggunakan kertas mempunyai mutu yang baik sekurang-kurangnya 80 g dan ke atas sahaja.

       5.3 Warna :   Tesis hendaklah dijilid kekal berkulit keras dengan kulit jenis “buckram” dan bertulisan emas.  Warna kulit adalah Merah Tua (maroon).

Peringatan: Sebelum dijilid, calon hendaklah terlebih dahulu memastikan setiap pembetulan telah diuruskan selepas melaksanakan pembentangan dalam seminar penyelidikan.

6.0 KETERANGAN PADA KULIT LAPORAN KAJIAN

6.1 Halaman judul mestilah mempunyai maklumat yang disusun mengikut urutan berikut:
Judul lengkap penyelidikan  
Nama penuh penulis seperti dalam kad pengenalan 
Penyataan tujuan penyelidikan
Nama Institut Pendidikan Guru (IPG) tempat penulis berdaftar
Bulan dan Tahun diserahkan

Maklumat yang tersebut di atas hendaklah ditaip bermula dengan ‘Tajuk Penyelidikan’ (dalam bentuk piramid terbalik) dengan ukuran 5.0 cm daripada birai atas dan berakhir dengan ‘Tahun’ 5.0 cm daripada birai bawah.

Kulit Laporan Kajian
6.2 Tulang Kulit 

Maklumat pada ruang ‘tulang laporan penyelidikan’ hendaklah dicetak dengan jenis dan saiz huruf yang sama sepertimana pada muka hadapan laporan dan hendaklah mengikut susunan yang berikut:

7.0 FORMAT LAPORAN PENYELIDIKAN TINDAKAN
Laporan penyelidikan ini mengandungi beberapa bahagian yang disusun mengikut format Penyelidikan Tindakan.

8.0 SUSUNAN DAN URUTAN KANDUNGAN LAPORAN

Laporan penyelidikan hendaklah disusun mengikut urutan seperti yang berikut:
8.1 Kertas Kosong

8.2 Pengesahan Penyelia
Laporan penyelidikan yang hendak diserahkan untuk tujuan penilaian hendaklah mendapat pengesahan penyelia terlebih dahulu.
        8.3 Halaman Pengakuan Penulis
Halaman ini mengandungi pengakuan penulis tentang keaslian penyelidikan.  Ia hendaklah ditandatangani oleh penulis.
Contoh Halaman Pengakuan Penulis

        8.4 Halaman Dedikasi (Pilihan)
Penyataan dedikasi hendaklah ringkas, iaitu tidak lebih daripada satu perenggan dan tidak mengandungi sebarang nombor, carta atau gambar.
  
        8.5 Halaman Penghargaan (Pilihan)
Halaman ini hendaklah ditulis tidak melebihi dua muka surat. Penghargaan dirakamkan kepada orang perseorangan atau organisasi yang telah memberikan sebarang bantuan dalam penyediaan kajian.  Sila lihat contoh pada Lampiran E.

        8.6 Abstrak 
Abstrak hendaklah ditulis dalam dua bahasa iaitu bahasa Melayu dan diikuti terjemahannya dalam bahasa Inggeris atau bahasa yang digunakan dalam kursus major di muka surat yang berikutnya.  Abstrak mestilah ringkas, ditulis dalam satu perenggan serta tidak melebihi 250 patah perkataan dalam satu muka surat sahaja.  Ia hendaklah menyatakan dengan ringkas tujuan penyelidikan, kumpulan sasaran (sampel), instrumen penyelidikan, tindakan yang dijalankan, keputusan yang diperoleh dan tindakan susulan.  Sila lihat contoh pada Lampiran F dan G.

        8.7 Halaman Kandungan 
Halaman kandungan hendaklah dimulakan pada halaman baru dan mengandungi senarai tajuk dan pecahan-pecahan utama daripada tajuk yang terdapat dalam penyelidikan.  Sila lihat contoh pada Lampiran H.

        8.8 Halaman Senarai Jadual
Senarai ini mengandungi semua tajuk jadual yang dimuatkan dalam penyelidikan ini.  Sila lihat contoh pada Lampiran I.

        8.9 Halaman Senarai Rajah
Rajah merangkumi gambarajah, fotograf, lukisan, graf, carta dan peta.  Senarai rajah mengandungi tajuk rajah dan muka surat yang memuatkan rajah tersebut.  Sila lihat contoh pada Lampiran J.

        8.10 Halaman Senarai Lampiran
Senaraikan semua lampiran yang dimuatkan dalam penulisan penyelidikan dengan memberi perhatian kepada perkara berikut:
a. Laporan penyelidikan tidak semestinya mengandungi lampiran.  Sekiranya diperlukan seperti data penyelidikan, jadual, soal-selidik, peta, gambar dan sebagainya yang terlalu panjang untuk dimasukkan ke dalam teks atau yang tidak diperlukan secara langsung bagi menjelaskan perkara yang dibincangkan dalam teks bolehlah dimasukkan ke dalam lampiran.
b. Lampiran boleh diberi nama seperti Lampiran A, Lampiran B dan seterusnya bergantung kepada jenis dan banyaknya bahan yang disertakan sebagai lampiran.  Lampiran juga boleh diberi tajuk-tajuk tertentu. 

        8.11 Teks
a. Teks dalam penulisan laporan penyelidikan hendaklah mengandungi tajuk/judul yang membayangkan kandungannya berdasarkan format penulisan Penyelidikan Tindakan.  Setiap tajuk/judul boleh dipecahkan kepada sub tajuk/judul dan dinomborkan, jika perlu.

b. Teks ditulis dalam perenggan demi perenggan.  Elakkan menulis perenggan yang panjang. Setiap perenggan sebaiknya dapat menerangkan satu isu atau perkara yang ada kesinambungan dengan perenggan berikutnya.

c. Berikut adalah contoh tajuk/judul teks dalam laporan Penyelidikan Tindakan.

1.0 PENDAHULUAN
1.1   Pengenalan
1.2 Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran
1.3 Refleksi Nilai Pendidikan 

2.0 FOKUS KAJIAN

2.1 Isu Kajian 
2.2 Tinjauan Literatur Berkaitan dengan Isu Kajian 
3.0   OBJEKTIF KAJIAN/SOALAN KAJIAN  

4.0 KUMPULAN SASARAN 

5.0 TINDAKAN YANG DIJALANKAN
   
6.0 CARA PENGUMPULAN DATA     

7.0 KEPUTUSAN/ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI

8.0 RUMUSAN/REFLEKSI SELEPAS DAPATAN

9.0 CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA

10.0 SENARAI RUJUKAN

8.12 Sistem Rujukan 

8.12.1 Menulis Rujukan Dalam Teks
Bagi maklumat atau idea yang diambil daripada sesuatu sumber, penulis hendaklah menyatakan sumber tersebut dalam teks.  Rujukan dalam teks dan dalam Senarai Rujukan hendaklah ditulis mengikut sistem American Psychological Association (APA) yang terkini. Contoh rujukan dalam teks adalah seperti yang berikut:

(a)  Menyatakan hasil karya seorang pengarang:

Sepanjang kajiannya, Wong (2000) telah menunjukkan…

Sistem pendidikan di Malaysia menggalakkan perkembangan individu yang menyeluruh (Choy, 2006).

(b)  Menyatakan hasil karya dua orang pengarang:

Laporan Harton dan Smith (1995) menyatakan…

Pelajar IPG didapati mempunyai bakat yang pelbagai (Lee & Boon, 2005).
(c) Menyatakan hasil karya beberapa orang pengarang:

Goromon (2003), Hector (2001) dan Victor dan Michael (2006) menyatakan …

Banyak kajian yang lepas (contoh, Francis, 1995; Garmon, 1998; Goon & Koh, 2003) telah menunjukkan…

(d) Menyatakan hasil karya sumber sekunder:

Sistem pendidikan di Malaysia terlalu mementingkan peperiksaan (Man, 1982, seperti dinyatakan dalam Lim, 1990).

Mengikut Man (1982, seperti dinyatakan dalam Lim, 1990), sistem pendidikan di Malaysia terlalu mementingkan peperiksaan.

8.12.2 Menulis Rujukan dalam Senarai Rujukan
Contoh rujukan dalam Senarai Rujukan adalah seperti yang berikut:

(a) Buku 
Kleeman, G. (1995). Kemahiran pemetaan topografi. Sydney: 
     Hodder Headline. 

        (b) Jurnal 
Lindsay, A. W. (1982). Institutional performance in higher                        education: The efficiency dimension [Prestasi institusi dalam              pendidikan tinggi: Dimensi kecekapan.] Review of                                Educational Research, 2, 175-199. 

        (c) Surat khabar 

Ball, S. (1986, February 27). Tiada hadiah bagi HSC. 
     Utusan Malaysia, hlm. 15. 

       (d) Tesis tidak diterbitkan 

Aeria, L. A. (1980). Burnout dalam kalangan guru-guru 
     Wilayah Persekutuan. Tesis tidak diterbitkan, Universiti
     Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia. 

       (e) Media elektronik 

Fatimah Buang. (2006). Komputer dan saya. Diperoleh 
    Jan 15, 2007 dari http://www.gvu.gatech.edu/user_surveys/               survey-1997-10/ 

     (f) Media elektronik (tiada tarikh, tiada pengarang) 

 GVU's 8th WWW user survey.(n.d.). Diperoleh Mac 30, 2004 
      dari http://www.gvu.gatech.edu/user_surveys/ survey-1997-10/
8.12.3 Menulis Rujukan untuk Nama Pengarang Asia

Dalam TeksPengarang Melayu                                  


Mohd. Ali (2005) menyatakan …

Pengarang Cina                                      
Lim (2006) menyokong …
Pengarang India                                      
Krishnan (2003) menerangkan…Dalam Senarai Rujukan

Dalam senarai rujukan, tulis nama penuh pengarang yang tidak mempunyai nama keluarga.

Mohd.  Ali  b.  Mohd.  Bakar.  (2005). Merdeka.  Kuala 
   Lumpur:   Penerbit Taufik Intelek Sdn. Bhd.

Lim, C. B. (2006). Politik   dan  saya. Kuala Lumpur: 
   Azrizad Sdn. Bhd.  
    
Krishnan   a/l   Thambipillay.  (2003).  Dunia    politik.    
   Kuala   Lumpur:   Tasha Publications.

9.0 Had Maksimum 

Had panjang laporan Projek Ijazah Sarjana Muda Perguruan tidak melebihi 10 000 patah perkataan.

Tuesday, 25 March 2014

Contoh-contoh rubrik pemarkahan dan penilaian PSV

Contoh Rubrik Pemarkahan dan Penilaian DSV Tahun 1

Contoh Rubrik Pemarkahan PSV KBSR Tahap 1 dan 2

Monday, 23 December 2013

KHASIAT DAUN MULBERRY
Daun dan buah Mulberry
Tanaman dengan daun penghasil klorofil ini awalnya dikenal sebagai makanan istimewa ulat sutera, jika tidak makan daun ini ulat sutra tidak menghasilkan sutera yang baik. Maka disebabkan itulah jika di Malayasia, daun pokok Mulberry dikenali sebagai daun ulat sutera atau besaram.  Oleh kerana itu, banyak petani yang membudidayakan tanaman ini. Mulberry memiliki sebutan nama yang berbeda di tiap negara seperti di Indonesia tanaman ini dikenali sebagai Murbei atau arbei, di barat disebut Mulberry dan di Cina dikenal dengan nama Sangye.

Mulberry adalah jenis tanaman yang tumbuh dengan sinar matahari sehingga tanaman ini dapat tumbuh pada ketinggian lebih dari 100m dari permukaan laut. Mulberry merupakan tumbuhan asli di bahagian tengah dan timur China. Dikenali dengan nama botaninya, Morus Alba, pokok mulberi yang ditanam di negara China adalah Mulberry putih. Pokok mulberi lain yang menghasilkan buah berwarna hitam dan merah pula banyak ditanam di negara-negara beriklim tropika dan sub-tropika.

Buah Mulberry mengandungi asid sitrik, gula dan vitamin C. Daun Mulberry pula mengandungi adenin, amilas, asid suksinik, karotena dan kolin. Biji Mulberry mengandungi ureas. Manakala kulit akar pokok mulberi mengandungi beta-amirin, minyak meruap, resinotanol dan sitosterol.
Bagi masyarakat di negara China, selain buahnya boleh dimakan segar atau dibuat jem, terdapat juga kegunaan lain. Secara tradisionalnya, buah Mulberry telah digunakan sebagai agen ubatan bagi memberi khasiat kepada yin dan darah, memberi kebaikan kepada buah pinggang dan merawat masalah lemah, keletihan, anemia dan masalah rambut beruban.
Menurut ahli kimia, daun murbei mengandung beberapa ekstrak kimia untuk tubuh seperti ecdysterone, inokosterone, lupeol, betasitosterol, rutin, moracetin, isoquersetin, scopoletin, scopolin, alfa, betahexenal, cis beta hexenol, cis lamda hexenol, benzaidehide, eugenol, lanaloolbenzyl alcohol, butylamine, acetone, trigonelline, cholin, adenine, copper, zinc, vitamin (a, b1, c dan karoten) dan asam amino, clorogenik, fumarat, folat, dan asam formyltetrahydrofolik, mioinositol dan phytoestrogren.
Seiring dengan berjalannya waktu dan penelitian mengenai tanaman ini, maka dapat diketahui beberapa khasiat daun mulberry pada  tubuh manusia, diantaranya:

1. Penawar dan mencegah penyakit kencing manis (diabetes)
2. Mengawal serta mengurangkan kolesterol dalam pembuluh darah
3. Mengawal serta mengurangkan tekanan darah tinggi
4. Membantu mengelakkan serangan sakit jantung
5. Membantu dalam kehilangan berat badan
6. Mengurangkan keadaan asma yang teruk
7. Melambatkan proses penuaan dan meremajakan kekuatan anda
8. Mengurangkan risiko kerapuhan tulang kerana kandungan kalsium yang tinggi
9. Meredakan batuk, perasaan cemas dan kegelisahan
10. Mengurangkan kesakitan ketika datang haid
11. Membantu perjalanan haid yang tidak teratur
12. Menambahkan tenaga
13. *Meningkatkan produksi susu badan*
14. Membantu mengurangkan migraine, sukar tidur malam (insomnia) dan hipertensi
15. Memiliki semua 18 asid amino dan vitamin B, B1, B2, C, asid folik, potassium yang amat diperlukan
16. Membantu, mencegah dan mengurangkan risiko penyakit kanser (antioksidan)
Kini terdapat daun mulberry yang telah diproses untuk dijadikan ubat.

Produk berasaskan Mulberry.

Kuatkan sistem cerna dan serapan

Buah Mulberry turut digunakan untuk merawat masalah ketidak-bolehan mengawal keluarnya air kencing, pening dan masalah sembelit warga tua. Disebabkan banyak khasiatnya, maka jus Mulberry telah dihasilkan secara komersial sebagai makanan kesihatan dan amat popular di China, Jepun dan Korea. Bukan itu sahaja, buah yang telah dikeringkan juga boleh dijadikan sebagai pengganti raisin.

Buah Mulberry juga dikatakan mampu memberi khasiat dan merangsang penghasilan cecair badan. Mereka yang mengalami masalah kekurangan cecair, mulut mereka anak kering dan lidah terasa panas. Elok juka mereka makan buah ini bagi memberi khasiat dan menambahkan cecair badan. Mereka yang mengalami masalah mata kering akibat keletihan mata dan akibat bekerja boleh juga mengambil jus mulberi bagi menambahkan cecair badan dan menguatkan penglihatan.

Buah Mulberry juga mengandungi unsur-unsur khasiat seperti mineral dan vitamin. Dikatakan dengan memakan buah Mulberry, mampu membantu menyembuhkan penyakit kronik pada saluran pencernaan, merangsang rembesan cecair gastrik, menguatkan kebolehan bagi mencerna dan menyerap, memperbaiki selera makan dan membuang kembung perut dan sembelit. Wanita yang mengalami simptom-simptom seperti anemia, kepucatan, rasa pening, sukar untuk tidur dan jantung berdebar-debar dengan kerap terutamanya selepas melahirkan bayi, bolehlah mengambil jus mulberi dengan kerap bagi mengurangkan simptom-simptom tersebut.

Ubat kebas tangan dan kaki

Daun Mulberry pula dikatakan boleh direbus dan digunakan sebagai ubat mencuci mata yang merah dan bengkak. Daun yang telah kering pula dikatakan boleh dicampur dengan air mendidih atau direbus. Air ini dikatakan boleh diminum untuk tujuan membersihkan tubuh badan, merangsang peluh, ubat batuk, demam panas dan selsema.

Daun yang telah dipanaskan pula dikatakan boleh disapu minyak dan dijadikan sebagai ubat tampal pada luka yang parah. Bagi mereka yang mengalami masalah gigitan atau sengatan serangga, daun yang telah ditumbuk lumat boleh dijadikan sebagai unat tampal pada bekas gigitan atau sengatan serangga tersebut. Jika mengalami masalah tangan atau kaki yang kebas, bolehlah mengambil getah daripada daun atau ranting mulberi, kemudiannya gosokkan pada bahagian yang kebas.

Akar pokok Mulberry boleh direbus dan dijadikan sebagai air minum bagi merawat asma, batuk, busung, melawaskan pembuangan air kecil dan radang. Air rebusan kulit pokok mulberi pula dikatakan boleh diminum untuk merawat sistem pernafasan, asma, batuk, bronchitis, busung, menyingkirkan kahak dan hingus, tekanan darah tinggi, kebas tangan atau kaki. Ranting kering pokok mulberi pula dikatakan boleh direbus dan dijadikan sebagai air minum bagi merawat demam panas dan mengatasi rasa sakit.

Walaupun terdapat pelbagai khasiat dan kebaikan Mulberry, perlulah mendapatkan nasihat daripada pengamal perubatan bagi mengelakkan kemudaratan di kemudian hari kelak.

Cara Penanaman

Pokok mulberry senang ditanam. Pokok mulberry ditanam dengan keratan batang. Setelah muncul pucuk, buahnya akan menyusul.


Monday, 28 October 2013

Senarai Lukisan Termahal di Dunia

Berikut adalah senarai harga termahal yang telah dibayar untuk sesebuah lukisan. Lukisan-lukisan yang sangat bernilai, biasanya tidak dijual di lelongan awam.

Lukisan paling terkenal di dunia, terutamanya yang dilukis sebelum tahun 1800, umumnya dimiliki oleh muzium, yang mana amat jarang menjualnya, dan oleh itu, harganya adalah tak ternilai. Guinness World Records telah menyenaraikan lukisan Mona Lisa sebagai sebuah lukisan yang memiliki nilai insurans tertinggi dalam sejarah. Ia telah dinilai pada AS$100 juta pada 14 Disember, 1962, sebelum lukisan dipamerkan ke seluruh Amerika Syarikat untuk beberapa bulan. Walaubagaimanapun, Louvre memutuskan untuk mempertingkat langkah-langkah keselamatan ke atas lukisan ini dan bukannya membayar premium insurans. Mengambil kira faktor inflasi, nilai pada tahun 1962 mungkin bernilai kira-kira AS$670 juta pada tahun 2006.
Terdapat banyak karya-karya besar dan terkenal tidak dicatatkan di sini bukan bermakna tidak bernilai tinggi tetapi tidak dijual oleh muzium yang menempatkan karya tersebut.
Mona Lisa merupakan sebuah karya agung lukisan Leonardo Da Vinci abad ke-15. Kini ia disimpan di Muzium Louvre, Paris, Perancis. Lukisan Mona Lisa popular kerana hasil seninya menampakan lukisan itu seperti bernyawa. Lukisan ini dilukis selama 4 tahun tetapi tidak pernah disiapkan selepas itu.
cezanne-card-players-private-collection
The Card Players (1892-93), Paul Cezanne – $259 juta.

Karya ini sebenarnya merupakan siri lima karya oleh Paul Cezanne seorang pelukis aliran post-impressionis dari Perancis.  Karya terbesar dalam siri ini telah dibeli oleh keluarga diraja Qatar pada 2011 dengan harga $259 juta.

Karya yang muncul terjual dgn harga yang mahal merupakan sebuah karya Jackson Pollock, seorang pelukis Amerika yang dikenal dengan gerakan ekspresionis abstrak. Ekspresionisme abstrak adalah gerakan seni pasca Perang Dunia II di Amerika Syarikat.
No. 5, 1948  Hasil karya Jackson Pollock 
Jackson Pollock
Lukisan “No.5, 1948″ ini berukuran 8′× 4′ dari papan serat, dengan goresan cat coklat dan kuning drizzled di atasnya, membentuk penampilan seperti sarang burung. Pada mulanya lukisan ini dimiliki oleh Samuel Newhouse Irving, Jr dan dipamerkan di Museum of Modern Art sebelum dijual kepada David Geffen, pemilik Geffen Records dan Dreamworks SKG.  David Geffen telah menjual lukisan tersebut pada David Martinez pada 2 November 2006. Penjualan yang diuruskan oleh Balai Lelang Sotheby ini meraih angka tertinggi dengan nilai 155.300.000 Dollar Amerika dan menjadikannya antara karya termahal di dunia.

Women III atau Wanita III adalah karya pelukis abstrak ekspresionis Willem de Kooning. Willem de Kooning juga termasuk dalam kategori Action Painter, sungguhpun ia tidak sepenuhnya meninggalkan figura. Dalam hal ini ia berbeza dengan pelukis Abstrak Ekspressionisme yang lain. Namun, ia juga menggunakan gerakan energetik seperti pelukis abstrak ekspresionis terkenal, Pollock dan Kline.  Sapuan berusnya yang kuat dan cepat serta warna yang cemerlang mengungkapkan rasa kebuasan (keganasan). Makna yang sesungguhnya dari objek wanita ini belum pernah dijelaskan sepenuhnya.
Karya Women III merupakan siri lukisan de Kooning dalam era 1950an yang bertemakan wanita.
Berukuran 1.7 m x 1.2 m dihasilkan pada 1953.
Lukisan Women III adalah salah satu dari enam seri lukisan de Kooning yang dibuat antara tahun 1951 dan 1953. Dari tahun 70-an sampai 1994, lukisan ini merupakan sebahagian dari koleksi Museum Seni Kontemporer Teheran. Revolusi pada tahun 1979 telah menyebabkan lukisan ini tidak dapat dipamerkan kerana peraturan ketat yang telah ditetapkan oleh kerajaan tentang hasil karya seni visual yang bersifat vulgar. Pada tahun 1994, lukisan ini secara senyap telah dijual oleh Thomas Ammann Fine Art pada David Geffen. Pada bulan November 2006, lukisan itu dijual oleh Geffen pada seorang jutawan bernama Steven A. Cohen. Harga lukisan tersebut ketika ini adalah 152.500.000 Dollar Amerika.

Potret Adele Bloch-Bauer I adalah lukisan karya Gustav Klimt yang dihasilkan pada 1907. Pada Jun 2006, lukisan ini dijual pertama kali dengan harga US $ 148.7 juta kepada Ronald Lauder untuk dipamer di Neue Galerie miliknya di New York City. Klimt memerlukankan waktu tiga tahun untuk menyelesaikan lukisan itu. Lukisan berukuran 138 x 138 cm ini menggunakan media cat minyak dan emas pada kanvas, yang menunjukkan ornamentasi yang sukar dan kompleks seperti yang terdapat pada gaya Jugendstil. Klimt adalah anggota Vienna Secession, kumpulan seniman yang memisahkan diri dari cara tradisional lukisan.
Gambar lukisan ini dilukis di Wina atas permintaan seorang usahawan bernama Ferdinand Bloch-Bauer.

Yang menjadi modelnya, tak lain adalah istri Ferdinand Bauer sendiri, Adele Bloch-Bauer. Adele menjadi satu-satunya model yang dilukis dua kali oleh Klimt pada tahun 1912. Diakhir hidupnya Adele Bloch-Bauer, meminta suaminya untuk menyumbangkan lukisan Klimt ke Galeri Negara Austria saat kematiannya pada tahun 1925. Ketika Nazi mengambil alih Austria, Ferdinand melarikan diri ke Swiss. Kekayaan miliknya, termasuk lukisan Klimt, disita oleh Nazi. Pada tahun 1945, pada sebuah wasiat, Ferdinand Bloch-Bauer menyebutkan anak saudaranya yang bernama Maria Altmann, sebagai pewaris kekayaannya yang menandai polemik kepemilikan yang sah atas lukisan tersebut. Maria Altmann (Februari 18, 1916 – Februari 7, 2011) merupakan seorang pelarian Yahudi ketika Nazi menduduki Austria.
Potret Adele Bloch-Baeur I karya Gustav Klimt pada 1907 berukuran 138cm x 138cm. Karya ini telah menempuh sejarah suka duka, kemegahan dan keegoan golongan berpengaruh yang turut memungkinkan karya ini bernilai tinggi. 
Lukisan berjudul “Portrait of Adele Bloch-Baeur” dilukis oleh Gustav Klimt. Dilukis tahun 1907 oleh pelukis dari Austria bernama Gustav Klimt. Lukisan ini sempat dirampas oleh kaum Nazi Jerman ketika Nazi menduduki Austria. Pada tahun 2006, seorang pengusaha kosmetik bernama Ronard S. Lauder, membeli lukisan ini seharga 148.7 juta dollar AS. Lukisan tersebut kemudian dipamerkan di galeri miliknya, Neue Galerie, di New York

Le Rêve (The Dream in French) karya Pablo Picasso 1932 media cat minyak atas kanvas berukuran 130 × 97 cm 
Steven Cohen, pemilik SAC Capital Advisors LP, telah membeli karya Pablo Picasso “Le Reve” dengan harga $155 juta dari seorang pemilik kasino bernama Steve Wynn merupakan harga tertinggi pernah ditawarkan oleh seorang pengumpul karya dari Amerika Syarikat.

Wynn pada awalnya bersetuju menjual karya ini kepada Cohen dengan harga $139 juta pada tahun 2006. Urusan jualbeli dibatalkan selepas Wynn secara tidak sengaja telah meletakkan siku pada kanvas yang menyebabkan terdapat kerosakan warna pada karya tersebut. Cohen memaklumkan masih berminat pada karya tersebut hanya selepas karya itu diperbaiki. Pablo Picasso, berumur 50 tahun ketika menghasilkan portrait Marie-Thérèse Walter 24 tahun dalam gaya menggairahkan.

Karya ini dijual pada kadar  $7,000 pada 1941 by Victor dan Sally Ganz di New York City. Selepas kematian Victor pada 1987 dan Sally pada 1997, koleksi karya mereka termasuk Le Reve telah dilelong di pusat lelongan Christie pada Nov 11, 1997. Le Rêve terjual pada harga $48.4 juta.  Karya ini terjual sekali lagi pada 1213 pada kadar 155 juta.

Potret Dr. Gachet adalah salah satu lukisan yang paling dihormati oleh pelukis Belanda, Vincent van Gogh dan telah mencatat rekod jualan sebanyak AS$82.5 juta (AS$75 juta, ditambah 10 peratus komisyen) pada tahun 1990.
Vincent van Gogh - Dr Paul Gachet - Google Art Project.jpg
Portrait of Dr. Gachet merupakan satu daripada karya yang sangat disukai oleh pelukis Belanda - Vincent van Gogh. Ia gambara kepada Dr. Paul Gachet, seorang doktor yang menjaganya dengan baik pada bulan terakhir hidupnya.  
Lukisan potret ini terdapat dalam dua versi asli, kedua-duanya telah dilukis pada bulan Jun 1890 semasa bulan terakhir Van Gogh sebelum kematiannya. Kedua-dua lukisan menunjukan Doctor Gachet duduk di meja dan menongkat kepala beliau pada tangan kanan. Kedua-dua lukisan boleh dibezakan dengan mudah.

Moulin de la Galette, karya Pierre-Auguste Renoir 1876, minyak atas Kanvas, berukuran 131cm x 175
Ini adalah salah satu karya terbaik dunia yang menampilkan sebuah tarian di Galette Moulin de la Le. Pada abad ke-19 para pekerja Paris berpakaian dan menghabiskan waktu sambil menari, minum dan makan galettes di malam hari. Lukisan ini terjual seharga USD 135.100.000.

Dikatakan sebagai salah satu karya besar pelukis impresionis Pierre-Auguste Renoir, lukisan tahun 1876 menggambarkan suasana hari isnin di Moulin de la Galette, sebuah kawasan bersejarah dimana terdapat tempat minum dan tari menari di daerah Montmartre Paris. Pada mulanya karya ini dimiliki oleh John Hy Whitney yang juga pemilik Garcon a la Pipe sebuah karya Picasso. Pada bulan Mei 1990, karya tersebut telah dijual oleh isteri mendiang Whitney dalam satu lelongan di Sotheby New York dengan harga  $78.1 juta kepada Ryoei Saito, kolektor kontroversial yang juga memenangi pembelian Potrait of Dr Gachet karya  Vencent Van Gogh. Ketika Saito mengalami masalah kewangan, pihak bank telah menggunakan karya ini sebagai jaminan pinjaman dan mengaturnya supaya dijual kepada pembeli tidak dikenali berasal dari Swiss melalui satu lelongan di Sotheby.
youll-miss-me-the-scream-edvard-munch-copy
The Scream (1895), Edvard Munch – $119.9 juta
Leon Black membawa karya pastel 1895 in ke pusat lelongan Sotheby New York pada 2012. Terdapat empat versi karya ini dengan tajuk Der Schrei der Natur, atau The Scream of Nature. Karya ini menggambarkan seseorang dalam keadaan menderita dan kesakitan dengan berlatarbelakangkan langit merah berapi-api. Tiga versi lain karya ini terdapat di Oslo, Norway. Salah satu karya dalam versi ini dipamer galleri Kebangsaan Oslo. Karya kedua karya dalam versi ini dipamer di muzeum seni Munch di bandar yang sama.
Pablo Picasso, Garcon a la Pipe (Boy With a Pipe)


Picasso baru berusia 24 tahun ketika menghasilkan potret separuh badan dari seorang anak laki seorang ahli politik yang digambarkan sedang memegang paip dan memakai mahkota dari bunga. Karya ini, merupakan sebahagian dari koleksi seniman dijual kepada John Hay Whitney pada tahun 1950 dengan harga $30.000; kemudian pada bulan Mei 2004, lukisan ini terjual dengan harga $104.2 juta kepada kolektor tidak dikenali di balai pelelongan Sotheby New York.

Plateau de Sculpter (Nude, Green Leaves and Bust) karya Picasso 1964
Kembali ke tahun 1964, Pablo Picasso tak akan pernah membayangkan bahawa Plateau de Sculpter (Nude, Green Leaves and Bust), sebuah lukisan yang ia hasilkan dalam sehari pada tahun tersebut, akan berakhir menjadi sebuah karya seni yang paling mahal dalam pelelongan. Pada bulan Mei 2010, juru lelong Christie, Chistopher Burge memberikan tawaran yang lebih tinggi dengan harga $106.4 juta. Karya Picasso inilah yang mungkin yang paling mahal ketika ini dalam acara pelelongan.

Resepi Istimewa Murah dan Lazat - Ubi Keledek

Nama saintifik, Ipomoea batatas L LAMK dari keluarga Convolvulaceae.

Ia adalah jenis tanaman umnisi yang ditanam di atas batas menggunakan keratan sebagai benih. 
Selain itu, ia kaya dengan karbohidrat, zat besi, vitamin A, B2, C dan beta karotena. Keledek dipercayai berasal dari bahagian Tropika Benua Amerika dan pada masa ini mempunyai taburan yang luas di semua kawasan tropika, subtropika dan kawasan yang bercuaca panas. 
Tanah yang paling sesuai untuk tanaman keledek ialah tanah gembur berpasir dan mengandungi banyak bahan organik. Bagi mendapatkan hasil tinggi, ubi keledek memerlukan keadaan panas yang berpanjangan iaitu sekurang-kurangnya tiga bulan. Ia juga memerlukan cukup kelembapan tetapi tidak tahan kepada keadaan air yang bertakung. 
Ladang ubi Keledek
Terdapat pelbagai varieti atau klon keledek. Antara klon yang disyorkan termasuklah Gendut, Telong, Jalomas, Keledek China, Ubi Biru, Susu Lembu, Bukit Naga, Serdang 1, Kuala Bikam, Large White, Kangkung dan Vitato. Ia terdiri dari pelbagai saiz dan bentuk. Warna kulit dan isi juga ada pelbagai jenis termasuk putih, kuning, merah. ungu dan jingga. Perubahan gaya hidup dan kehendak pengguna masa kini meningkatkan cabaran kepada pengeluar hasil pertanian untuk mengeluarkan produk yang bukan saja menepati kehendak dari aspek fizikal dan citarasa, malah juga selamat untuk dimakan. 


Selain dibungkus dengan sempurna, hasil pertanian perlu bebas dari sisa baki racun perosak dan memenuhi tahap kualiti fizikal dikehendaki pasaran. Untuk mencapai tahap kualiti optimum, Keledek perlu dikendalikan dengan sebaiknya bermula dari amalan ladang, pengendalian lepas tuai hingga ke peringkat pemasaran. 

Kutipan hasil dilakukan antara 90 hingga 105 hari selepas menanam bergantung pada varieti. Kematangan umumnya dikenal pasti apabila daun awal bertukar kekuningan dan layu. Ubi keledek yang dikutip diasingkan, dibersihkan, dirawat antara tiga hingga empat hari, digred dan dibungkus sebelum dipasarkan. Pastikan ia sentiasa kering dan disimpan di tempat teduh dan mempunyai pengudaraan yang baik. 

Untuk simpanan jangka panjang, ia boleh disimpan pada suhu 13 hingga 16 darjah celsius dengan kadar kelembapan relatif 85 hingga 90 peratus di mana jangka hayat kekal antara empat hingga enam bulan. 
Keledek dikelaskan kepada tiga gred, tertakluk kepada ciri-ciri gred seperti gred premium, satu dan dua. 
Spesifikasi gred premium merujuk dari varieti yang sama, kematangan dan saiz yang seragam, sempurna bentuk, permukaan kulit kering, bersih dan segar, selain bebas daripada kecacatan atau kerosakan. 

Gred satu pula dari varieti yang sama, kematangan dan saiz seragam, sempurna bentuk, permukaan kulit kering, bersih dan segar. Gred dua pula dari varieti yang sama, kematangan dan saiz yang seragam, sempurna bentuk, permukaan kulit kering, bersih dan segar. Tahap kematangan keledek juga terbahagi tiga indeks seperti indeks belum matang, matang dan lebih matang. Indeks belum matang seperti keseluruhan permukaan kulit licin dan terdapat akar rambut, isi kurang padat, mudah dipatahkan dan mengeluarkan getah cair berwarna putih jernih apabila dipotong. Indeks matang pula seperti permukaan kulit kasar, tiada akar rambut, isinya padat, tidak mudah dipatahkan dan mengeluarkan getah berwarna putih yang hampir pekat apabila dipotong. Indeks lebih matang pula membabitkan permukaan kulit lebih kasar dan terdapat rekahan, isinya kenyal, tidak padat, berongga dan mengeluarkan getah yang pekat apabila dipotong.

Tips tanam ubi keledek

UBI keledek yang ditanam secara meluas di negara ini boleh hidup subur dalam julat suhu 27 hingga 30 darjah Celsius dan kawasan dengan taburan hujan melebihi 100 sentimeter setahun. Ia juga sesuai di tanam di kawasan tanah lom berpasir dan tidak bertakung air dengan pH tanah yang sesuai adalah 4.5 hinga 7.0

Penanaman

Ubi keledek boleh hidup di pelbagai jenis tanah termasuk tanah yang kurang subur dengan pembajaan yang sesuai. Saliran perlu untuk mengelak air bertakung dengan membina parit. Tanah perlu dibajak dengan bajak piring untuk membalik- balikkan tanah untuk menghapuskan rumpai dan menambah bahan organik. Ia diikuti dengan bajak putar untuk menghancurkan tanah untuk mendapatkan tekstur yang gembur.  Batas perlu untuk tanaman ubi keledek dengan ketinggian 30 hingga 40 sentimeter (sm) dan lebar 60 sm.

Bahan dan jarak tanaman

Ubi keledek ditanam menggunakan keratan batang dan pucuk dari pokok yang sedang menjalar.
Panjang keratan lebih kurang 30 sm yang mana keratan dicucuk ke dalam tanah dan tinggalkan sebahagian pucuk di permukaan tanah. Jarak antara pokok adalah 25 sm bergantung kepada jenis tanah dan varieti ubi keledek.

Pembajaan

Bagi tanah yang berasid, pengapuran perlu untuk menaikan pH.
Kadar pembajaan yang biasa adalah 70N:86P2O5:173K2O kg/ha bergantung kepada kesuburan tanah, jarak tanaman dan keadaan tanah. Baja diberi selepas tiga atau empat minggu ubi keledek ditanam.

Pengawalan rumpai

Merumpai dijalankan semasa pokok membesar iaitu tiga minggu selepas ditanam dan sekali lagi mengikut keperluan. Kawalan rumpai boleh secara manual atau menggunakan racun rumpai.

Kawalan perosak dan penyakit

l Musuh ubi keledek adalah seperti tikus, siput dan lain-lain. Serangga yang biasa menyerang adalah kumbang Cylas formicarius yang mana larvanya akan menyerang pangkal pokok dan kumbang dewasa akan duduk melekat pada daun, akar dan batang. Penyakit akar hitam atau reput pangkal pokok disebabkan oleh Ceratosmella fimbriata. Kawalan secara amalan kultura yang baik dan membuang pokok-pokok yang diserang penyakit.

Pungutan hasil

Hasil ubi keledek boleh dipungut antara empat hingga enam bulan selepas ditanam bergantung kepada jenis dan penjagaan. Ubi keledek boleh disimpan tetapi mestilah cukup tua dengan tempat penyimpanan yang mempunyai pengudaraan yang baik. Anggaran hasil adalah di antara 10 dan 15 tan/ha bergantung kepada penjagaan dan jenis ubi keledek.

Ubi keledek
Resepi sayur daun keledek tumis dengan sambal belacan

Daun muda dan pucuk ubi keledek dimakan sebagai sejenis sayuran. Daun ini dianggap sebagai sayuran yang murah dan kasar. Namun ia merupakan sumber yang baik untuk vitamin A, C dan B2, serta lutein. Ia juga kaya dengan protein maka menjadi sayuran yang elok untuk dimakan setelah memakan ubi-ubi yang kurang nutrisi.


BAHAN-BAHANNYA :-)
1 cekak daun keledek sayur yang muda (boleh beli kat pasar)
1 camca besar ikan bilis
Garam dan sedikit gula
1 camca besar sos tiram
Minyak untuk menumis
1/2 cawan air

BAHAN TUMBUK :-)
1 biji bawang besar
1/2 inci belacan
1 camca besar ikan bilis, rendam 10 minit dan toskan
3 ulas bawang putih
2 biji cili hijau (nak pedas boleh tambah cili padi)

CARA MEMBUATNYA :-)
Asingkan daun dari batangnya, jika daun besar kerat 2, dan kerat2 batangnya (yang bahagian lembut sahaja). Cuci kedua2 bahagian dan toskan. Letak dalam tapis berasingan. Ikan bilis dicuci sekejap, toskan dan goreng hingga kuning keemasan, angkat dan toskan.
Panaskan minyak dalam kuali, tumis bahan tumbuk hingga harum, masukkan sos tiram, masak sekejap dan tuang air. Bila mendidih, masukkan batang keledek dan masak hingga lembut.
Tambah daunnya, gaul rata dan perisakan dengan garam secukup rasa dan secubit gula. Kacau rata dan bila daun nampak layu sedikit, matikan api, angkat dan tabur dengan ikan bilis goreng tadi, hidangkan segera bersama nasi hangat dan sambal belacan.

Daun Ubi Keledek

Kuih Talam Ubi Keledek
Kuih Talam Ubi Keledek
lapisan bawah
300 gm keledek merah - rebus dan lecek
75 gm tepung beras
75 gm tepung ubi
150 gm santan kotak
150 gm air
250 gm gula pasir - (guna 200 gm)
1 sudu kecil garam
1/2 sudu teh esen vanila (jika suka)
sedikit pewarna kuning

lapisan atas
100 gm tepung ubi
200 gm santan pekat
200 gm air
2 sudu besar tepung beras
1 sudu kecil garam

cara
lapisan bawah
Blend semua bahan dan masukkan dalam periuk. Kacau di atas api sederhana hingga pekat.
Sapu minyak pada loyang. Tuangkan ke dalam loyang. Boleh juga gunakan acuan kecil hingga paras separuh sahaja dan kukus selama 7 minit.
lapisan atas
Blend semua bahan dan masukan ke dalam periuk dan kacau atas api hingga pekat dan tuang ke atas adunan keledek tadi.
Kukus semula selama 10 minit.
Sejukkan terlebih dahulu sebelum dekeluarkan dari acuan dan dipotong

Khasiat daun ubi keledek dalam perubatan tradisional

Perubatan tradisional menggunakan daun Ubi Keledek
Inilah daun ubi keledek, bukan sahaja boleh dibuat sayur malah ada kegunaan lain yang mungkin sesetengah daripada kita tak tahu. Saya sendiri telah menggunakannya, bisul sembuh selepas semalaman penggunaannya. Tapi bisul biasalah, bukan bisul yang berkaitan dengan diabetes atau penyakit-penyakit lain.

Macamana penggunaannya?  ambil daun keledek, gentelkan pada tapak tangan sehingga keluar air dan tampalkan pasa bisul. Biarkan semalaman, dan esoknya bisul hilang tanpa dapat dikesan lagi.
Sebaiknya letak daun keledek ini pada bisul yang baru menjadi.

Wednesday, 2 October 2013

JENIS-JENIS INSTRUMEN PENILAIAN YANG DIGUNAKAN DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL

-ANALISIS TERHADAP INSTRUMEN
- TUJUAN PENGGUNAAN INSTRUMEN
- KESESUAIAN DENGAN TUJUAN
-KELEMAHAN
-CARA MENGATASI

Definisi Penilaian Dalam Kurikulum:
Penilaian ialah perkara yang tidak asing kepada guru-guru. Guru akan memberikan ujian kepada pelajar-pelajar dan dari ujian ini para guru dapat membuat beberapa keputusan. Guru dapat mengelaskan kumpulan pelajar yang telah menguasai kemahiran yang diajar, termasuk pelajar yang mencapai keputusan cemerlang, pelajar yang perlu latihan lebih banyak dan adakah cara pengajaran guru itu telah disampaikan dengan baik dan berkesan. (Penilaian Kendalian Sekolah:PKS)
Selain ujian-ujian dan peperiksaan, guru-guru juga boleh mendapatkan maklumat dengan cara menyoal pelajar dari masa ke semasa. Apabila guru mengajar, pelajar akan selalu disoal. Daripada jawapan yang diberi pelajar, guru dapat mengenalpasti sama ada pelajar itu tahu atau tidak tahu jawapan sebenarnya.
Daripada latihan-latihan dan kerja rumah, guru juga dapat mengetahui kemajuan seseorang pelajar itu. Banyak cara yang dilakukan oleh guru-guru bagi mendapatkan maklumat tentang pelajar dan kemajuan di dalam pembelajarannya.
Jika dihalusi, kita akan mengetahui bahawa penilaian ialah sebahagian besar daripada aktiviti pengajaran yang dilakukan oleh guru-guru. Setiap masa guru perlu membuat keputusan. Sebelum keputusan dibuat, guru secara sedar atau tidak, ada menjalankan penilaian. Kadang-kadang penilaian itu dilakukan dengan cara terkawal. Hal ini adalah menerusi ujian dan peperiksaan. Selalunya penilaian dibuat dengan cara tidak terkawal dan berterusan. Hal ini dapat dilihat di dalam aktiviti guru semasa melakukan proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P). (Panduan Penilaian Dalam Bilik Darjah,Dewan Bahasa dan Pustaka: 1983)
Dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual, penilaian boleh dilakukan sama ada penilaian secara terkawal atau penilaian tidak terkawal.
a) Penilaian Terkawal:
Dijalankan dalam suasana yang terkawal dan serius, di mana pelajar menjawab soalan-soalan dalam keadaan tenteram dan tidak diganggu. Ia merupakan ujian pencapaian yang berbentuk kertas dan pensel. Pelajar diberi masa yang sama panjang, menjawab dalam masa yang sama, menggunakan kertas soalan dan bentuk soalan yang sama dan diawasi oleh pengawas atau petugas sepanjang masa. (masa ujian atau peperiksan)
Antara contoh penilaian terkawal ialah ujian-ujian yang dikendalikan oleh Kementerian Pelajaran seperti SPM,STPM (yang ada menawarkan kertas PSV) serta ujian atau peperiksaan pada setiap penggal persekolahan yang telah dimasukkan dalam takwim persekolahan sepanjang tahun.
Penilaian terkawal sangat sesuai untuk mendapatkan maklumat yang dengan pengetahuan dan juga kemahiran. Dalam masa yang singkat, banyak perkara yang dapat dinilaikan kerana penilaian cara ini dapat mengelakkan pelajar dari meniru, berbincang sesama mereka ketika menjawab soalan, kualiti soalan yang sam arata dan sebagai.
b) Penilaian Tidak Terkawal:
Sebagaimana yang diketahui, guru menilai pelajar pada setiap masa.
Penilaian adalah sebahagian daripada aktiviti pengajaran. Penilaian tidak terkawal ini didahulukan dalam keadaan sebenarnya semasa perlakuan itu berlaku. Guru memerhatikan tingkah laku pelajar setiap hari dan mengumpul maklumat daripada pemerhatian tersebut.
Dalam proses P&P, banyak perkara yang diajar dan dipelajari, justeru untuk menyedia dan menjalankan penilaian terkawal amat mustahil. Ini disebabkan banyak juga perkara yang bersabit dengan sikap, nilai dan aktiviti-aktiviti seni yang kreatif tidak dapat dinilai dengan berkesan jika dibuat secara terkawal.
Sebagai guru perlu sentiasa bersedia dan sensitif kepada keadaan apabila perkara-perkara yang ingin diketahui itu berlaku. Setiap masa penilaian dijalankan. Sebagai contoh, jika sifat sabar pelajar yang ingin dinilai maka keadaan tidak terkawal ini adalah keadaan yang baik kerana perkara ini dapat memberi maklumat yang sebenarnya tentang pelajar tersebut. Hal ini sangat ketara tentang perkara-perkara yang bersabit dengan sikap dan nilai.(Furst,E.J.:1958)
Gambarajah 1:

Perkaitan di antara 3 perkara penting dalam proses Pengajaran & Pembelajaran
Contoh Jenis-Jenis Instrumen:
- Ujian (sejarah & apresiasi seni)
- Kaedah pemerhatian
- Kaedah temubual
- Kaedah perbincangan
- Kaedah anekdot
- Menggunakan senarai semak
- Menggunakan soal selidik
- Pengukuran sikap
- Portfolio
(Crow & Crow dalam Psikologi Pendidikan Untuk Perguruan,DBP. Kementerian Pelajaran Malaysia:1983)
Jenis-jenis instrumen yng boleh digunakan dalam penilaian Pendidikan Seni Visual di sekolah:
a) ujian diagnostik (tentang minat/ sikap dan lain-lain contoh):
Mengenalpasti sesuatu masalah yang berlaku dan menentukan punca
punca yang menimbulkan masalah itu. Diagnostik mempunyai tujuan-tujuan yang konstruktif. Dalam prosese P&P, Ujian Diagnostik (UD) dapat memenuhi dua tujuan.
Pertama menentukan kedudukan seseorang pelajar dalam pelajarannya. Kedudukan pelajar perlu diketahui sebelum memulai sesuatu pelajaran. Dengan cara sedemikian barulah sesuatu pelajaran itu dapat diajar dengan lebih berkesan kepada pelajar-pelajar yang ditempatkan pada peringkat yang sesuai.
Kedua, untuk mengenalpasti sebab wujud kelemahan dalam pembelajaran setelah punca kelemahan itu diketahui maka sesuatu P&P pemulihan dapat dirancang dan dijalankan. Sebagai contoh, seorang guru ingin menilai kebolehan pelajar menguasai kemahiran mewarna pada waktu pagi. Guru perlu menilai dari aspek pilihan warna serta penggunaan teknik yang sesuai. Dari penghasilan kerja pelajar tersebut guru mengumpul data, seterusnya sudah dapat menilai kebolehan pelajar sama ada boleh menguasai, kurang menguasai atau lemah. Dari sini guru akan merangka strategi pengayaan atau pemulihan dengan meletakkan pelajar di dalam sesuatu kumpulan yang sesuai dengan aras kebolehan mereka. (Guilford,J.P.:1967)
Justeru penilaian boleh dianggap sebagai proses membuat pertimbangan/membuat keputusan dalam mengkritik nilai, mutu, kualiti, harga bagi sesuatu perkara. Gay (1985) berpendapat bahawa Penilaian ialah proses yang dianggap sistematik semasa mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan sama ada sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu tercapai. Penilaian boleh dijalankan dengan menggunakan maklumat atau data berbentuk kuantitatif atau kualitatif atau kedua-duanya sekali.
Contoh Ujian Diagnostik:
Guru mengumpul maklumat selepas ujian pencapaian terhasil dalam bentuk profil individu atau pelajar berasaskan kemahiran yang diajar. Berdasar data yang dikumpul guru akan mengetahui aspek yang manakah masih beum dikuasai oleh pelajar sepenuhnya ataupun di peringkat yang dapat diterima.
Contoh: Data individu dalam Unit 1: Unsur Seni.
Contoh maklumat terkumpul melalui ujian pencapaian yang diadakan berdasar sukatan pelajaran, selalunya dilapurkan dalam bentuk peratus (%), jumlah markah dan peringkat peratusan.
Gambarajah 2:

Berdasar data yang dikumpul dapat membantu guru menyediakan rancangan P&P yang lebih sistematik sama ada latihan dalam bentuk pengayaan atau pemulihan.
Ujian diagnostik ini sesuai digunakan kerana tujuan pengujian dan penilaian yang paling jelas adalah untuk memberi pergerakan kepada pelajar supaya mereka belajar dan guru pula mengajar dengan sempurna.(Gronlund,N.E:1965)
Kesimpulannya di sini penilaian merupakan sebagai proses pengajaran-pembelajaran secara berterusan. Maklumat yang diperolehi selepas penilaian dilakukan dapat digunakan serta merta bagi mengatasi mana-mana masalah pembelajaran yang wujud. Keadaan ini dapat dilihat dalam gambarajah 3. (Abu Bakar Nordin:1986)

b) pemerhatian/pengamatan:
Dalam bidang seperti Pendidikan Seni Visual, pelajar perlu menyelami perkara-perkara yang berkait dengan bidang itu untuk mengetahui ciri-ciri dan bidang itu. Sebagai contoh dalam Pendidikan Seni Visual, pelajar perlu memahami dan mempelajari bidang penghasilan seni yang meliputi Asas Seni Reka, Seni Halus, Komunikasi Visual, Reka bentuk dan Kraf Tradisional, manakala bidang sejarah dan apresiasi seni pula meliputi perkembangan Seni Visual di Malaysia, alat permaianan, seni bina dan sebagai. (Sukatan Pelajaran P.Seni: Kementerian Pelajaran Malaysia)
Pelajar perlu memerhati setiap elemen dalam kandungan dan perkembangan seni supaya dapat menjadi pelajar yang kreatif dan kritis. Melalui pemerhatian dan pengamatan pelajar akan mempelajari dan kemudian menyatakannya dalam bentuk ekspresi atau penyataan diri tentang apa yang dilihat dan diamati. Pengamatan adalah asas kepada pembentukan sesuatu hasil atau ciptaan karya. Apabila pelajar mengamati sesuatu, dia akan menerapkannya di dalam pemikirannya. Penggabungannya dengan pengetahuan dan didorong oleh motivasi tertentu menyebabkan pelajar bersedia untuk mengemukakan sesuatu gubahan idea atau hasil karya.
Pengamatan adalah satu proses yang kompleks. Ini dapat dilihat daripada hasil karya yang dikemukakan kelak. Hasil karya banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berkait dengan kemahiran mekanis. Jika pelajar disoal, mungkin ia akan memberi gambaran yang berlainan tentang benda yang diamati itu daripada gambaran sebenar.
Sebagai contoh yang lain, seorang pelukis mengamati sebuah rumah, hasil pengamatannya tidak lagi serupa dengan rumah asalnya. Di dalam instrumen pemerhatian/pengamatan ini, kemahiran yang berkait rapat melalui deria patut diberi penekanan, ini termasuklah sensitif terhadap pergerakan, pendengaran, penglihatan, penyentuhan dan sebagai.
Hasil karya pelajar akan dinilai guru dengan mengambil kira aspek-aspek tertentu seperti ketelitian, kehalusan karya, bahkan hasil dari pemerhatian dan pengamatan tersebut, guru akan membuat penilaian untuk mengesan perkara yang telah dipelajari oleh murid hasil dari pengajarannya. Guru juga memerlukan maklum balas mengenai keberkesanan kaedah mengajar yang telah digunakan.
b) Ujian bertulis:
i) Ujian Objektif
Manusia mempunyai sifat yang sukar diketahui. Di antara sifat-sifat ini ialah pengetahuan tentang sesuatu, kemahiran di dalam bidang, sikap terhadap sesuatu kumpulan manusia, minat dalm seni serta reaksi terhadap sesuatu pergerakan. Maklumat tentang sifat-sifat ini hanya dapat “di infer” daripada perlakuan yang ditunjukkan melalui sesuatu situasi. Satu daripada situasi ini ialah situasi ujian.
Ujian selalu digunakan untuk mendapat maklumat tentang pembelajaran pelajar. Banyak keputusan dibuat berasaskan maklumat daripada ujian. Ujian mesti mempunyai keesahan yang dapat diterima dan ujian itu juga boleh dipercayai bahkan senang dan praktikal kepada pihak yang menggunakannya seterusnya dapat memberi maklumat tentang apa yan g ingin diketahui guru.
Seseorang pelajar yang selalu mendapat kepujian dalam ujian akan mempunyai sikap positif terhadap guru, sekolah dan pembelajarnnya. Sebaliknya pelajar yang selalu gagal akan mempunyai sikap yang negative dan aspirasi rendah. Justeru guru dan pengguna ujian sama ada dalam dibentuk sendiri atau didapati daripada punca lain.
Jenis ujian objektif sebagai contoh, merupakan pembentukan soalan-soalan yang mudah, cepat serta senang dijawab. Satu daripadanya adalah ujian benar-salah. Item ini boleh dijawab dengan mudah dan cepat. Pemberian markah boleh dijalankan dengan menggunakan petunjuk. Langkah cermat perlu diambil kira supaya susunan perkataan dalam kenyataan jelas dan tepat serta maknanya tidak boleh dipersoalkan lagi. Guru dapat membuat penilaian tentang keberkesanan pembelajarannya melalui keputusan ujian tersebut sama ada pelajar dapat menjawab dengan cemerlang atau tidak. Pembinaan item jenis objektif ini sesuai digunakan sama ada bagi pelajr di Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5. Ini disebabkan setiap satu item hanya menumpukan satu perkara dan satu peringkat dalam pengetahuan atau kemahiran.
Dalam erti kata lain pembinaan item jenis objektif ini tidak menguji banyak perkara sekaligus. Pembinaan item jenis ini cukup berstruktur bagi mengelakkan penyelewengan semasa menjawab. Namun begitu ada juga pelajar yang menjawab secara meneka sahaja.Justeru satu panduan tentang pembinaan item ini perlu dibincangkan supaya kebolehpercayaan dan kesahannya diperakukan.
ii) Ujian Subjektif:
Makna perkataan yang membawa maksud dipengaruhi oleh pilihan diri sendiri, oleh itu perkara yang subjektif tidak dapat dibuktikan dengan saintiik. Penyataan juga tidak dapat dipastikan dengan tepat. Ujian subjektif biasanya berbentuk esei dan pemberian markahnya boleh dibuat dengan dua cara iaitu dengan cara;
a) pemarkahan secara pandangan sepintas lalu
- membaca lalu memberi pandangan berdasar perasaan sama ada esei pelajar itu baik atau sebaliknya dan markah diberi berasaskan kepada pandangan tadi.
b) pemarkahan secara analitik
- pemberian markah yang lebih relevan dan baik berdasar ciri-ciri jawapan esei itu sendiri. Sebagai contoh melalui markah 100%, beberapa elemen telah diberi pecahan markah mengikut kronologi kepentingan isi. Sebagai contoh dalam kertas Pendidikan Seni Visual Sijil Pelajaran Malaysia iaitu Kertas 2: Seni Halus (menggambar) , markah 50 yang ditetapkan meliputi markah seperti yang telah dipecahkan kepada beberapa bahagian utama iaitu;
i) Warna – 15 markah
ii) Gubahan – 15 markah
iii) Interpretasi – 10 markah
iv) Kreativiti – 10 markah
Biasanya cara pemberian markah secara analitikal ini akan tersedia rapi dalam satu skim pemarkahan. Namun begitu skim pemarkahan ini bukanlah sesuatu yang rigid dan tidak boleh disangkal. Ia tetap mempunyai kelemahan berdasar hasil karya pelajar dengan markah yang diberi, di mana kadang-kadang tidak boleh diterima akal. Maksud di sini karya pelajar tidak sepatutnya dapat markah yang tinggi apabila dinilai penghasilannya kurang memuaskan. Justeru ciri-ciri utama mengadakan ujian seperti keesahan, kebolehpercayaan, interpretasi data dan sebagai diragui apabila timbul isu-isu di sebaliknya.
(c) Pentaksiran
Dalam konteks sekarang, istilah pentaksiran mula digunakan dalam membuat penilaian. Popham (2000) berpendapat istilah pengukuran, pengujian dan pentaksiran digunakan silih berganti dan dianggap sebagai sinonim. Dalam konteks pendidikan, pentaksiran merupakan sebahagian daripada proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menterjemah maklumat pembelajaran seseorang pelajar. Dasar penting bagi pencapaian P&P yang berkesan melalui langkah2 pengujian, pengukuran dan penilaian yang tepat dan berkesan dijalankan dalam kelas. Justeru kecekapan guru dalam membangun instrumen pengujian dan penilaian amat penting.
Namun begitu cara penilaian seperti ini mengundang beberapa isu, yang secara tidak langsung mempertikaikan corak penilaian dalam sistem pendidikan dalam negara kita. Antara persoalan yang timbul seperti berikut;
a) Soalan bocor
b) Skrip tidak diperiksa tetapi markah ada
c) Soalan di luar sukatan pelajaran
d) Berlaku pakatan untuk capai kejayaan
e) Pelajar masih gagal walaupun telah menduduki peperiksaan beberapa kali.
f) Terdapat pelajar yang tidak dibenarkan menduduki peperiksaan.
g) Peperiksaan dan pentaksiran kurang menjurus ke arah pembelajaran yang
berkualiti tinggi.
h) Mendorong pelajar berbuat apa sahaja untuk dapat markah tinggi.
i) Berlaku kesilapan dalam pemberian markah.
j) Gagal menjawab soalan walaupun telah diajar berulang kali.
(d) Portfolio
Penilaian portfolio berdasar kesesuaian tema, kecekapan menggunakan alat dan bahan untuk transform idea melalui pengolahan unsur-unsur seni visual, menilai juga tentang kreativiti pelajar menyelesaikan masalah artistik, ketepatan, kesempurnaan, ketelitian dan kehalusan kerja. Michael (1998) mencadang 8 objektif perlu dibuat penilaian berasas pengalaman studio dan hasil kerja seni pelajar itu sendiri; meliputi:
a) Komunikasi/ekspresi
b) Keyakinan diri
c) Perkembangan persepsi
d) Pengetahuan seni
e) Ketekalan organisasi estetika
f) Kreativiti
g) Kemahiran
h) keupayaan
Isu yang timbul:
a) Peruntukan perbelanjaan PCG tidak mencukupi kerana anggaran kewangan berdasar kepala pelajar. Jadi jika pelajar tidak ramai maka wang peruntukan yang diterima juga kurang sedangkan perbelanjaan untuk menghasilkan folio memerlukan perbelanjaan yang melebihi daripada apa yang diperuntukkan oleh PCG; terpaksa ambil dari menengah rendah T1 hingga T3 kerana biasanya peruntukan PCG untuk mereka tinggi kerana bilangan pelajar yang ramai
b) Pelajar membuat kerja amali selepas waktu persekolahan. Aktiviti-aktiviti anjuran sekolah serta kekangan waktu menyebab pelajar gagal menyiapkan bidang tugas yang telah ditetapkan mengikut takwim penghasilan folio dan hasil karya; menyebabkan mereka terpaksa datang pada waktu sebelh petang atau hari Sabtu tetapi disebabkan masalah kewangan di kalangan pelajar orang asli, mereka kerap tidak hadir ke sekolah. Justeru folio dan hasil karya disiap dalam keadaan tidak sempurna
d) Penguasaan sesuatu kemahiran tidak mencapai tahap yang ditetapkan. Terdapat pelajar yang tidak mempunyai asas langsung dalam mata pelajaran PSV semasa di T4 dn T5, tetapi mendaftar mata pelajaran tersebut semasa di T6; guru perlu bermula dari awal proses P&P.
a) Modul P&P m/p PSV perlu dibuat post mortem serta penambahbaikan supaya kualiti P&P dapat ditingkatkan.
(e) Menggunakan senarai semak
Borang senarai semak boleh dijadikan sebagai instrumen untuk menilai pelajar dalam ketiga-tiga aspek domain iaitu kognitif, afektif dan psikomotor. Guru membuat senarai semak untuk melihat keberkesanan pembelajaran. Sebagai contoh dalam pembelajaran di Tingkatan 6, guru menyediakan borang senarai semak sama ada pelajar telah menyiapkan tugasan yang diberikan secara berperingkat mengikut sekuen yang telah ditetapkan. Berdasar senarai semak juga guru boleh menilai tahap penguasaan pelajar dalam satu-satu tajuk di samping mendapatkan maklumat daripada pelajar tentang respon mereka terhadap P&P Pendidikan Seni.
Daripada maklumat atau data yang diperolehi guru dapat mengambil tindakan susulan sama ada meneruskan kaedah yang sama dalam P&P atau membuat pengubahsuaian ke arah pembelajaran yang lebih sistematik. Begitu juga dengan maklumat yang dikumpul, guru boleh merancang aktiviti seterusnya sama ada membuat aktiviti pengayaan, pemulihan atau penambah baikan. Malahan daripada maklumat tersebut kelemahan pelajar dapat dikesan tentang penguasaan dan pemahaman setiap tajuk yang diajar guru. Rumusan daripada soal selidik itu, guru akan tahu keberkesanan proses P&P mereka. (Abu Bakar Nordin:1986)
Selain daripada itu dapat membina pelajar menjadi pengguna yang bekerjasama dan yang mementingkan kualiti dan nilai estetika dalam penghasilan karya seperti terkandung dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual itu sendiri. (Stephen & Rederick:1978)
Penutup
Seseorang guru harus menggunakan instrumen yang tepat bagi menghasilkan keputusan yang tepat. Jika instrumen yang digunakan mempunyai kecacatan, hasil yang diperolehi daripada ukuran yang dijalankan juga tidak tepat. Prosedur penilaian mengandungi aspek pengujian, pengukuran, penganalisisan serta merumus data yang diperolehi.(Popham:2000)

Rujukan:
1. Moskal,Barbara et.Al (2002) Validity, Realibility and The Assessment of Engineering
Education; Journal of Enginnering Education.
2. Thorndike,et.Al (1991). Measurement and Evaluation in Psychology and
Education.(5th Edition) New York;Macmillan.
3. Van Krieken,R (Dr).(1995);Writing and Administring Examinations,CITO.
4. Van Dallen,D.P (1979); Understanding Educational Research 4th Edition.Mc Graw
Hill Inc.
5. Kementerian Pelajaran Malaysia (2001);Penilaian Kendalian Sekolah. Pusat
Perkembangan Kurikulum.
6. Stoner (1984);The Function of Executives Cambridge, Harvard University Press:
Strategy, Quality and Resources Philadelpia. Open University Press.
7. Kementerian Pendidikan Malaysia (Nov.2003): Laporan Penilaian Pelaksanaan Mata
pelajaran MPV. Pusat Perkembangan Kurikulum.
8. Cronbach,L.J.(1970).Essential of Psycological Testing (3rd ed) New York: Harper &
Row.
9. Gay,L.R (1985). Educational and Evaluation and Measurement.Competencies for
analysis and application 2nd ed. Charles E.Merril.
10. Popham,W.J (1975) .Educational Evaluation. New Jersey:Printice Hall Inc.
11. Popham,W.J (2000). Testing: What every parent should know about school tests.
London: Allyn & Bacon.
12. Raminah Hj Sabran (1991). Penilaian dan pengujian Bahasa Malaysia.
Pencerapannya pada peringkat Sekolah Rendah, Kuala Lumpur. DBP.
13. Panduan Pengurusan & Pengajaran Sejarah (2007). Jemaah Nazir Sekolah:
Kementerian Pelajaran Malaysia.
14. Jaafar Muhamad (1992):Asas Pengurusan Edisi Kedua . Siri Pengurusan Fajar Bakti.
15. Dr Abu Bakar Nordin (1986): Siri Maktab Perguruan. Asas Penilaian Pendidikan.
16. Sharifah Alwiyah Al Sagoff (1983): Ilmu Pendidikan Pedagogi. Siri Maktab
Perguruan.
17. Crow & Crow (1983): Psikologi Pendidikan Untuk Perguruan. Dewan Bahasa dan
Pustaka.
18. Meg Keen, Valerie A.Brown & Rob Dyball (2005): Social Learning in Enviromental
Management Towards a Sustainable Future.
19. Gronland,N.E (1965): Measurement and Evaluation in Teaching, New York;
Macmillan.
20. Dunn,T.F, & Goldstein, L.G.(1959): Test Difficulty, Validity and Realibility as
Functions of Selective Multiple-choice item construction principles. Educational &
Psychological Measurement.
21. Kementerian Pelajaran Malaysia (1983): Panduan Penilaian Dalam Bilik Darjah. DBP
Kuala Lumpur.
22. Furst,E.J. (1958): Constructing Evaluation Instruments. New York Longman Green.
23. Gulford,J.P. (1967): The Nature of Human Intelligence. New York Mc Graw Hill.
24. Stephen & Roderick (1978): Sumber internet.
25. Ebel,R.L.(1965): Confidence Weighting and Test Realibility. Journal of Educational
Measurement.