Teori-Teori Pembelajaran

Azizi Yahaya & Chu Siew Pang
Fakulti Pendidikan,
Universiti Teknologi Malaysia

Abstrak : Artikel ini menerangkan tentang teori-teori pembelajaran. Teori ini adalah satu set
pernyataan yang saling berkaitan mengenai sesuatu fenomena dan berupaya menerangkan dengan
lebih jelas sesuatu fenomena.
Katakunci : teori pembelajaran

Pengenalan
 Teori ialah suatu set pernyataan yang saling berkaitan mengenai sesuatu fenomena dan
berupaya menerangkan dengan lebih jelas sesuatu fenomena (Mohd. Sharani Ahmad dan Zainal
Madon, 2007). Pada hari ini, beberapa teori dan pendekatan telah diperkenalkan oleh ahli psikologi
tentang perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Kesemua teori dan pendekatan
yang diperkenalkan telah dikelompokkan kepada tiga kategori utama seperti berikut:
a) Teori Afektif
b) Teori Tingkah Laku
c) Teori Kognitif
1. Teori Afektif
 Teori afektif memfokuskan tingkah laku yang ditunjukkan oleh pelajar melalui perwatakan
dan perawakan. Menurut Mat Jizat Abdul.al (2006) dlm Sharani (2007), perawakan dan perwatakan
ini wujud apabila seseorang individu menerima dan membuat respons dan menghayati sepenuhnya
pada sesuatu yang dipelajari. Salah satu teori pembelajaran yang digolongkan dalam teori afektif
ialah Teori Humanistik.
a) Teori Humanistik
Carl Roger
Abraham Maslow
Abraham Maslow dan Carl Rogers merupakan dua orang pakar dalam Teori Humanistik. Teori ini mementingkan kesediaan moral dan potensi pelajar. Di samping itu, Teori Humanistik ini juga memfokuskan kepada perkara-perkara yang berkaitan secara langsung dengan individu,
keunikan diri sendiri bagi seseorang individu dan juga kepentingan kemanusiaan terhadap individu.
 Dalam Teori Humanistik, beberapa andaian telah dibuat. Antara andaian yang telah dibuat ialah manusia mempunyai keperluan dan keperluan asas. Sekiranya keperluan dan keperluan asas dipenuhi sepenuhnya maka secara langsung individu dapat memotivasikan individu sendiri ke peringkat yang lebih tinggi iaitu mencapai tahap kesempurnaan diri. Ini disokong oleh hierarki
keperluan mengikut Maslow (1984) yang menyatakan bahawa jika keperluan psikologi tidak dipenuhi oleh individu maka jiwa seseorang tersebut akan terganggu dan tidak tenteram.
 Sepanjang proses pembelajaran, Teori Humanistik ini menekan kepada pelajar, berpusat kepada pelajar dan pelajar diibaratkan sebagai klien. Dalam keadaan ini, konsep ini sangat penting kerana ia menceritakan tentang beberapa aspek iaitu dari segi nilai manusia, hak individu, tindakan diri dan harga diri dalam menentukan sesuatu tindakan yang diambil.
2. Teori Tingkah Laku
 Dalam pembelajaran, teori tingkah laku juga dikenali sebagai Teori Behaviourisme.
Pendukung teori ini adalah seperti Bloomfield, Brooks dan Sapir. Dalam teori tingkah laku ini, teori
yang dikelompokkan adalah sebanyak 16 model. Antara contoh teori yang dikelompokkan di bawah
teori ini adalah seperti berikut:
a) Teori Bandura
b) Teori Pelaziman Klasik

a) Teori Bandura
 Teori ini diasaskan oleh Albert Bandura. Dalam teori ini, ia menekankan bahawa tingkah
laku manusia berlaku hasil hubungan di antara persekitaran dengan kognitif manusia. Pembelajaran
bermula apabila seseorang telah mula bertindak dengan sesuatu rangsangan. Di samping itu, teori ini
menyatakan bahawa proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan lancar sekiranya tidak ada
minat pada pelajar.

b) Teori Pelaziman Klasik.
 Teori ini diperkenalkan oleh Ivan Petrovich Pavlov. Dalam teori ini, Ivan Petrovich Pavlov
dlm Sharani (2007) berpendapat bahawa semakin banyak latihan dilakukan, semakin kukuh gerak
balas kelaziman. Dalam proses pembelajaran, teori ini lebih disesuaikan untuk kanak-kanak.
3. Teori Kognitif
 Teori kognitif ini dipelopori oleh Piaget dan menekankan proses mental dalaman. Teori ini
melibatkan proses penerimaan maklumat, pemahaman dan penggunaan pengetahuan. Pengetahuan
pula boleh bertambah melalui deria pengamatan yang ada pada pelajar. Menurut Azizi Yahaya.et.al
(2005), pengamatan akan menghasilkan pembentukan konsep, iaitu idea spesifik tentang sesuatu
kelompok atau pengalaman. Hasil pelbagai konsep akan memberi pengalaman yang baru kepada
seseorang dalam menyelesaikan masalah yang baru dalam membentuk implikasi terhadap
pembelajaran melalui pendekatan kognitif (Azizi Yahaya.et.al, 2005). Antara contoh model
pembelajaran kognitif adalah seperti berikut:
a) Teori Pembelajaran Ausubel
b) Teori Gastalt
c) Teori Gagne

a) Teori Pembelajaran Ausubel
 Teori ini diperkenalkan oleh Asubel. Dalam teori ini, ia menekankan penguasaan maklumat.
Pembelajaran Asubel dijalankan melalui dua cara seperti Rajah 2.2 yang berikutnya:
Rajah 2.2 : Teori Asubel ( Sumber: Tip Panduan Belajar, 2007 )
b) Teori Gastalt
 Teori ini diperkenalkan oleh Max Wertherimer (1880-1943), Kurt Koffka (1886-1941) dan
Wolfgang Kohler (1887-1967). Mengikut Wertherimer dlm Sharani (2007), dalam proses
pembelajaran, melihat satu proses sahaja tidak mencukupi untuk memahami secara keseluruhan.
Selain itu, tokoh-tokoh Teori Gastalt menasihatkan supaya berhati-hati semasa membuat tanggapan
dan juga pentafsiran.
c) Teori Gagne
 Pengasas teori ini ialah Gagne (1970) yang merupakan seorang ahli psikologi yang banyak
melibatkan diri dalam penyelidikan tentang fasa dan juga rangkaian pembelajaran. Teori Gagne ini
menyatakan bahawa pembelajaran yang berkesan adalah melalui tiga proses iaitu keadaan sebelum
input, peristiwa penting dan aspek yang berkaitan dengan tindak balas.

Rujukan
Mohd. Sharani Ahmad & Zainal Madon (2007). “Tip Pandai Belajar.” Kuala Lumpur.: PTS Millenia.
Abraham H. Maslow (1984). “ Motivasi Dan Keperibadian” Jakarta: Pustaka Binoman Pressido.
Azizi Yahaya.et.al (2005). “Psikologi Kognitif .” Johor : Universiti Teknologi Malaysia.
Gagne,Ellen D (1985). “ The Cognitive Psychology Of School Learning.” Boston: Little Brown.

No comments: